Drukuj

O Radzie

Od strony lewej stoją - Elżbieta Andrysiak, Maria Pokój, Marek Jasiński, Janusz Nowakowski,
Waldemar Jeziorski, 
Kazimiierz Dąbrowski, Maria Bajer-Oleszkowicz.

Szanowni Seniorzy - mieszkańcy Pragi-Północ

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy

została powołana Uchwałą NR XXVI/156/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 roku.

Rada seniorów jest reprezentacją środowiska seniorów i jako organ doradczy ma wpływ na politykę lokalną, podejmuje też ważne inicjatywy pozwalające wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenie życiowe seniorów.

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym formułują trzy ogólne funkcje Rady Seniorów tj.:

  • konsultacyjną – w ramach której  Rada Seniorów może wyrażać opinie w przedkładanych jej sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania seniorów w społeczności lokalnej,
  • doradczą – której istotą jest formułowanie przez Radę Seniorów propozycji własnych rozwiązań bądź wniosków w sprawach przedkładanych jej przez samorząd,
  • inicjatywną – która stwarza możliwość inspirowania lokalnych władz do podjęcia nowych, konkretnych działań mających na celu podniesienia jakości życia mieszkańców.

Rada seniorów konsultuje ważne dla seniorów projekty dokumentów, doradza oraz proponuje ciekawe i potrzebne inicjatywy. Nie może jednak podejmować ostatecznych decyzji, gdyż to należy do kompetencji właściwych organów samorządu – prezydenta, burmistrza, rady miasta, rady dzielnicy.

Zgodnie z ww. ustawą, Radę Seniorów może utworzyć gmina/dzielnica z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Tworząc Radę Seniorów, nadaje się jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Ważne, aby w tym zakresie wykorzystać potencjał osób starszych, działających organizacji seniorskich oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Poradnik Rady Seniorów w Warszawie: link

Skład Rady Seniorów w kadencji 2016-2019

Nowakowski Janusz Przewodniczący Rady Seniorów
Andrysiak Elżbieta Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
Pokój Maria Przedstawicielka Dzielnicowej Rady Seniorów
w Warszawskiej Radzie Seniorów
  Dąbrowski Kazimierz Sekretarz
  Kwaśniewska Barbara  
  Bajer-Oleszkowicz Maria  
  Cecuda Dariusz  
  Górniak Elżbieta  
  Jasiński Marek  
  Jeziorski Waldemar  

Informujemy, że spotykamy  się na dwóch posiedzeniach w każdym miesiącu, w pokoju nr 533 (V piętro)
w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ, ul. Kłopotowskiego 15, Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawach dotyczących seniorów.

Kontakt z nami:

Telefon: (22) 443 81 92

email: ppn.radaseniorow@um.warszawa.pl

lub osobiście w poniedziałki 2 x w miesiącu (w trakcie posiedzenia w godz. 13:30-15:30)

Przedstawiamy poniżej harmonogram naszych posiedzeń w I półroczu 2019 r.

7 i 21 styczeń,

4 i 18 luty,

4 i 18 marzec,

1 i 15 kwiecień,

6 i 20 maj,

3 i 17 czerwiec,

9 i 23 września,

7 października.

 

www.praga-pn.waw.pl, ppn.radaseniorow@um.warszawa.pl

 

www.wrs.waw.pl, pragapolnoc@wrs.waw.pl