Drukuj

Rada Seniorów

Rada seniorów jest reprezentacją środowiska seniorów i jako organ doradczy ma wpływ na politykę lokalną, podejmuje też ważne inicjatywy pozwalające wykorzystać potencjał intelektualny i doświadczenie życiowe seniorów.

Rada seniorów składa się z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanych środowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Rada seniorów konsultuje ważne dla seniorów projekty dokumentów, doradza oraz proponuje ciekawe i potrzebne inicjatywy. Nie może jednak podejmować ostatecznych decyzji, gdyż to należy do kompetencji właściwych organów samorządu – prezydenta, burmistrza, rady miasta, rady dzielnicy.

Zauważając potrzebę sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, Sejm zmienił ustawę o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym dokumentem radę seniorów może utworzyć gmina/dzielnica z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Tworząc radę seniorów, nadaje się jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Ważne, aby w tym zakresie wykorzystać potencjał osób starszych, działających organizacji seniorskich oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnić sprawny sposób wyboru członków rady seniorów.

Poradnik Rady Seniorów w Warszawie: link