Drukuj

Aktualności

Zapomoga zdrowotna dla nauczyciela.
20 sierpnia 2020

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

 1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz nauczyciele emeryci i renciści.
 2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie pieniężnej zapomogi bezzwrotnej.
 3. Zapomoga bezzwrotna dla danego nauczyciela może być przyznawana raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana częściej niż raz w roku budżetowym.
 4. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
  - rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (np.: konieczność stosowania specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.),
  - wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
  - sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.
 5. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela, wniosku na druku, lub w formie podania zawierającego dane określone w załączniku.
 6. Do wniosku lub podania należy dołączyć:
  - aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela;
  - dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, bądź kwotę przewidywanych kosztów leczenia;
  - oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną.
 7. Posiedzenia Komisji Zdrowotnej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku.
 8. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w terminie do:
  - 21.09.2020r.
  - 19.11.2020r.
Pliki do pobrania: